LOCAL INTEGRATION ASSOCIATION OF REFUGEES AND MIGRANTS
PAPER OF ATTITUDE

 
 
 

‘’We are all migrants.’’

 

Leaving the homeland for health, security, or for a more decent future is part of many family backgrounds. Despite this universal truth, we live in an age where migration is perceived as uncommon and problematic. We identify it as a crisis; sometimes for the migrants and sometimes for the countries to which they migrate to. The outcome of this approach is borders and walls built with stricter immigration policies.

Nevertheless, migration is neither uncommon nor good or evil by nature. In fact, it is a shared reality that should be accepted. If we accept migration as an ordinary phenomenon, the host countries can most definitely better manage the pace, the security, and the direction of migration. To put it more accurately, migration is not a crisis but a part of the solution for social problems that make change a necessity. We survived this way, on an ever-changing planet. We succeeded this way for centuries. Since our emergence as mankind, we know inside that the benefits of migration outbalance the risks it may contain. Because, we kept on migrating again and again. Repeatedly. In short, our pasts as migrants are as old as mankind itself.

As MÜGYED, we challenge the traditional prejudices about refugees and migrants: Refugees and migrants are not a burden but dynamic groups that can increase the prosperity of the countries they migrate to. In actuality, accepting refugees and migrants and protecting and supporting them is a win-win formula; for refugees and migrants themselves, for the countries, they migrate to and for the countries, they migrate from. The sooner a state promises the integration of refugees and migrants, the sooner refugees and migrants may continue to enjoy their lives without being stonewalled by uncertainties. Most important of all, integrating them into our society protects the right to life which is one of the fundamental rights. Turning our backs to refugees and migrants may be fatal for them. Thus, accepting refugees and migrants will preserve their lives on many occasions.

For many refugees and migrants (who encounter problems such as failure of preserving the unity of a family, lengthy periods of asylum procedures and admission, language barrier, poverty, social exclusion, inability to access to the health and education services, inability to find a job), It is not a realistic alternative for them to return to their homelands or to be lucky enough to get included in very limited quotas and then be placed in a third country. It is especially evident in our country. So the only realistic solution left for millions of refugees and migrants is the integration of these people into our country together with their families and to secure a new life for them here.

There may be no consensus for the definition of the term ‘’local integration (of migrants and refugees)’’ but we as MÜGYED, perceive local integration as a graded process that enables people to integrate legally, socially, and culturally into the country they reside. As defined by the United Nations High Commission (BMMYK), local integration is the outcome of a multidimensional process and requires sustenance. To amplify, local integration is the adaptation process of refugees to the host country without having to abandon their cultural identity, and it is composed of legal, economic, and sociocultural aspects that are interrelated and idiosyncratically separated at the same time. Based on this definition, an understanding of dual integration as something which extends over time, observes the distinctive traits of migrants and refugees from very different backgrounds, takes both refugees/migrants and the local people into account forms the basis of our approach to the matter. For us, local integration is not merely something that happens to an inactive individual in time but a process in which an individual can manage certain aspects of it actively and selectively. In brief, for us, the goal of local integration is equality, comprehensiveness, and success.

In the light of all this, we can say that MÜGYED aims to support the social and economic integration of those who migrate from Turkey to other countries or to Turkey from his/her country for various reasons or for those who migrate within Turkey for any reason, are in a judicial position such as refugee, asylum seeker, and migrant, to the country or region they settle in. Our aim is on top of that is to contribute to the constitution and realization of viable and realistic policies that can make this integration possible. This modest contribution will merge with similar modest contributions and like drops coming together and forming a river, they will secure a happy and joint future for our children.

We believe this wholeheartedly...

MÜLTECİ VE GÖÇMENLERİN YEREL ENTEGRASYONU DERNEĞİ
TUTUM BELGESİ

 
 

“Hepimiz göçmeniz”

Sağlık, güvenlik veya daha iyi bir gelecek için vatanından ayrılma, çoğu aile geçmişinin bir parçasıdır. Bu yaygın gerçekliğe rağmen, yine de göçü istisnai ve sıkıntılı gören bir çağda yaşıyoruz. Bunu krizle özdeşleştiriyoruz; bazen göçmenler için, bazen de gidecekleri ülkeler için. Bu yaklaşımın bir sonucu olarak daha sıkı göç politikaları ve duvarlarla örülen sınırlar ortaya çıkıyor.

Oysa göç ne ender, ne de doğası gereği iyi ya da kötü bir şeydir. Bunun yerine, kabul edilmesi gereken paylaşılan bir gerçekliktir. Göçün normal bir olgu olduğunu kabul edersek, ev sahibi toplumların bu göçün hızını, güvenliğini ve yönünü daha iyi yönetebileceğine inanmamak için hiçbir neden yoktur. Aslında daha doğru bir ifadeyle, göç kriz değil, değişimi zorunlu kılan toplumsal sorunların çözümünün bir parçasıdır. Dinamik, değişen bir gezegende bu şekilde hayatta kaldık. Bunca yıldır bunu böyle başardık. İnsanoğlu olarak ortaya çıkığımızdan bu yana, göçün faydalarının, içerdiği risklerden daha ağır bastığını içten içe biliyoruz. Çünkü bunu tekrar tekrar yapmaya devam ettik. Yeniden ve yeniden. Kısacası, göçmen geçmişimiz insanlığın kendisi kadar eskidir. 

MÜGYED olarak mülteci ve göçmenlerle ilgili geleneksel önyargılara meydan okuyoruz: Mülteci ve göçmenler bir yük değil, doğru politikalarla entegre edilirlerse, gittikleri ülkenin refahını artıran dinamik topluluklardır. Aslında, mülteci ve göçmenleri kabul etmek, korumak ve güçlendirmek bir kazan-kazan formülüdür: mülteci ve göçmenlerin kendileri için, gidecekleri ülke için ve menşe ülke için. Bir devlet mülteci ve göçmenleri entegre etmeyi ne kadar erken taahhüt ederse, onlar da belirsizliklerle engellenmeden yeni bir yaşam kurabilir ve hayatlarına devam edebilirler. 

Aile birliğini sağlayamamak, iltica prosedüründe ve kabulünde geçirilen uzun süreler, dil bariyeri, yoksulluk, sosyal dışlanma, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişememe ile iş bulamama gibi sıkıntılarla boğuşan mülteci ve göçmenlerin büyük bir çoğunluğu için ne yurtlarına dönmek ne de çok sınırlı sayıdaki kotalara dahil edilme imkânı bulan talihliler arasına girerek üçüncü bir ülkeye yerleştirilmek gerçekçi bir alternatif değildir. Ülkemiz özelinde bu durum daha da belirgindir. O halde geriye kalan milyonlarca mülteci ve göçmen için yegâne ve en gerçekçi çözüm, bu insanların aileleriyle birlikte ülkemize entegre edilmeleri ve burada yeni bir hayat kurmalarıdır.  

Tanımı konusunda bir fikir birliği olmayan mülteci ve göçmenlerin yerel entegrasyonunu (local integration) biz MÜGYED olarak kişilerin, hukuki, sosyal, ekonomik ve kültürel boyutlarda, bulundukları ülkeye entegre olmalarını sağlayan kademeli bir süreç olarak anlıyoruz. Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserlik (BMMYK) belgelerine göre de yerel entegrasyon, çok yönlü ve süreklilik arz eden bir sürecin sonucudur. Daha da açacak olursak yerel entegrasyon, mültecilerin kendi kimliklerini terk etmek zorunda kalmadan, ev sahibi ülkeye uyum sağlama sürecidir ve birbirleriyle bağlantılı ve kendine has ayrımları olan yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel boyuttan oluşur. Bu tanımlardan hareketle sürece yayılan, çok farklı geçmişlerden gelen mülteci ve göçmenlerin bireysel özelliklerini dikkate alan, hem mülteci ve göçmenleri hem de yerel halkı gözeten çift yönlü, kapsamlı bir yerel entegrasyon anlayışı bizim konuya dair yaklaşımımızın temelini oluşturur. Bizce yerel entegrasyon, sadece pasif bir bireye zaman içinde olan bir şey değil, aynı zamanda bir bireyin aktif ve seçici olarak belirli yönlerini kontrol edebildiği bir süreçtir. Özetle, bizim anladığımız anlamda bir yerel entegrasyonun amacı eşitlik, kapsayıcılık ve başarıdır. 

Tüm bu anlattıklarımızın ışığında, MÜGYED’in amacını Türkiye’den başka ülkelere göçen veya ülkesinden çeşitli sebeplerle Türkiye’ye göçen ya da Türkiye içinde herhangi bir sebeple iç göç yaşayan ve mülteci, sığınmacı, göçmen gibi çeşitli hukuki statülerde bulunan insanların, yerleştikleri ülkeye veya bölgeye toplumsal ve ekonomik entegrasyonunu desteklemek ve bu entegrasyonu mümkün kılacak tutarlı gerçekçi politikaların oluşturulup hayata geçirilmesine katkıda bulunmak olarak ifade edebiliriz. Bu mütevazı katkı damlaların bir araya gelişiyle devasa ırmakların oluşması misali, benzer mütevazı katkılarla birleşe birleşe çocuklarımızın ortak mutlu geleceğini inşa edecektir. 

Buna gönülden inanıyoruz…